Top Teklif Formu
Diğer Sağlık Personellerinin Dikkatine!

Diğer Sağlık Personellerinin Dikkatine!

Bilindiği üzere, diğer sağlık personeli belgesi ile ilgili hususlar 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;

“Diğer sağlık personelinin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;

a) (Değişik fıkra: RG-7/3/2016-29646) Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;

1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 01/07/2017 tarihine kadar,

…” hükmü yer almaktadır.

İlgili hüküm gereğince; diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayan katılımcılara, İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programına (İSG-KATİP) ait http://isgkatip.csgb.gov.tr/ adresinde diğer sağlık personeli belgesi tanımlanarak 01/07/2017 tarihine kadar aktif hale getirilmiştir. Bu süre içerisinde düzenlenen İSG sınavlarında başarılı olamayan katılımcıların geçici diğer sağlık personeli belgeleri 01/07/2017 tarihinden sonra iptal edilecektir. Diğer sağlık personeli belgeleri iptal edilecek olan kişilerden sınavlarda başarılı olup belge almaya hak kazananların mevcut sözleşmelerini nihai diğer sağlık personeli belgeleri üzerinden yeniden yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir.