Top Teklif Formu İş Sağlığı
İş Yeri Hekimi


İş Yeri Hekiminin Görev ve Yetkileri

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Genel Sağlık Konularında Eğitim Planlamak ve Çalışanlara Vermek
 • İşverene, iş sağlığı konusunda danışmanlık yapmak
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyeri Denetim Ekibine Katılmak
 • Yemekhane, yatakhane, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • Risk değerlendirmesi Ekibinin çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
İşyeri Hekimleri bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar (İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

İş Girişi Raporu


Çalışanın çalışacağı işyerinin tamamı veya işyerinin bir bölümünde var olan bütün risklerin dikkate alınarak, bu risklere yönelik klinik ve laboratuvar bulguları ile destekli bir anamnez, alınması sonucunda kişinin uygun işe yerleştirmesi için verilen hizmettir. Gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapıldıktan sonra İşyeri hekimlerimiz tarafından çalışan kişilerin işe uygunluklarına ilişkin raporlar verilmektedir. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlenmektedir. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerini ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
 İşyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için aynı gün içinde rapor verilir.

Diğer Sağlık Personeli

Sağlık Personeli Hekimi Görev Tanımı İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar. Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak, İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
Sağlık Personelinin çalışma saatleri;
Az Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan sayısı başına 6 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için 9 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar içinse 12 dakikadır.
Sağlık personeli aylık hizmet teklifi için iletişim sayfamızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz.